Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thanh Toàn)
 • (Nguyễn Thanh Thủy)

Điều tra ý kiến

Theo bạn trang này như thế nào?
Nội dung chưa hay lắm;
Nội dung tạm được;
Nội dung hay;
Nội dung rất hay;
Cần thêm các nội dung khác.

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tra điểm thi ĐH - CĐ

  Quyet_dinh_so_112008QDBGDDT_ban_hanh_Dieu_le_Bandai_dien_cha_me_hoc_sinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thanh Toàn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:33' 02-01-2012
  Dung lượng: 76.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 11/2008/QĐ-BGDĐT
  Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2008

  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐCP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 278/QĐ ngày 21 tháng 02 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội cha mẹ học sinh.
  Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
  - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; THỨ TRƯỞNG
  - UBVHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Kiểm toán Nhà nước ;
  - Công báo;
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ GD&ĐT;
  - Như Điều 3 (để thực hiện);
  - Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC. Nguyễn Vinh Hiển


  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ĐIỀU LỆ
  Ban đại diện cha mẹ học sinh
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 11 /2008/QĐ-BGDĐT
  ngày 28 /3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục, hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp; khen thưởng và xử lý vi phạm.
  2. Điều lệ này áp dụng đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh của các trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường).
  Điều 2. Nguyên tắc tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh
  1. Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục.
  2. Không tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh theo hình thức liên trường và ở các cấp hành chính.
  Chương II
  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
  Điều 3. Tổ chức của Ban đại diện cha mẹ học sinh
  1. Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
  a) Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp do cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp cử ra vào đầu mỗi năm học, gồm từ 3 đến 5 thành viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cử trưởng ban và một phó trưởng ban. Vào đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh của lớp để cử ra Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp;
  b) Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và nhà trường để thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh.
  2. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
  a) Mỗi trường có một Ban đại diện cha mẹ học sinh, do cuộc họp các trưởng ban và
   
  Gửi ý kiến